Korttidsleasing

Almindelige betingelser for korttidsleasing hos Volvo Nellemann

Generelt

 1. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere køretøjet samt alt dertil hørende udstyr til aftalt tid og sted som anført på lejekontrakten. Lejekontrakten omfatter kun det anførte tidsrum og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse fra udlejer. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted falder ind under straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).
 2. Afleveres bilen udenfor udlejningskontorets åbningstid anses aflevering for sket ved udlejningskontorets førstkommende åbningstid. Lejer er erstatningspligtig for skader og tab som opstår indtil åbningstid.
 3. Køretøjet må kun føres af lejer og ekstra førere, som er påført lejekontrakten.
 4. Lejekontrakten skal medbringes i køretøjet til hver en tid og ændringer i nærværende kontrakts bestemmelser er ugyldige med mindre de er aftalt skriftligt.
 5. Udlejer forbeholder sig ret til at tage køretøjet i besiddelse på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis køretøjet anvendes i strid med lejebetingelserne.
 6. Udlejer er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet.
 7. Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at køretøjet under lejemålet har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål kan disse uden videre inddrage bilen uden at lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Eventuel transport sker for lejers regning. Myndighederne har tilladelse til at føre køretøjet ved inddragelse.
 8. Udlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.


Køretøjet

 1. 9) Lejeren bekræfter at køretøjet er modtaget i god og lovlig stand. Enhver klage over køretøjets tilstand fremføres til udlejer umiddelbart ved udleveringen. Lejer forpligter sig, i tilfælde af advarselslamper, mistænkelige lyde eller lign. fra køretøjet, at informere udlejer herom.
 2. 10) Eventuelle skader vil være registreret på lejekontrakten ved udlevering. Lejer forpligter sig til indenfor 2 timer fra udlevering, at informere udlejer, såfremt denne oversigt ikke findes fyldestgørende.
 3. 11) Udlejer har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejer imidlertid ikke ansvarlig herfor og ej heller for eventuelle følger heraf.
 4. 12) Køretøjet modtages i fuldt optanket tilstand. Lejer påtager sig ansvaret for at påfylde brændstof, vand og olie i udlejningsperioden.
 5. 13) Køretøjet må ikke benyttes til:
  a. Person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte medmindre lejer har de nødvendige tilladelser.
  b. At køre uden for asfalteret vej.
  c. Nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
  d. Kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
  e. Transport af hunde eller andre husdyr.
  f. Kørsel ved ulovlig spiritus-, narkotika- eller medicinpåvirkning.
  g. Kørsel i følgende forbudte lande: Storbritannien, Moldova, Hviderusland, Cypern, Island, Malta, Albanien, Israel, Iran, Irak, Marokko, Tunesien, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Rusland, Bosnien, Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Slovenien, Serbien og Montenegro samt Korsika.

14) Det lejede køretøj kan være ejet af udlejers finansieringspartner.

15) Kun biler med påmonteret trækkrog må benyttes til at trække påhængsvogne.

16) Vinterdæk tilbydes i perioden 01/11 til 31/03 som et tilvalg. Udlejer er ikke ansvarlig for, om lejer i køretøjet overtræder andre landes lovgivning om vinterdæk, ej heller for omkostninger som følge heraf.

17) Lejer er bekendt og indforstået med, at der kan være monteret sporingsudstyr i køretøjet.


Afregning

18) En autorisation på lejepris plus et depositum jf. nedstående tabel, hentes på det valgte betalingsmiddel ved udlevering af bilen:
Bilgruppe: M, E, C 2.500 DK
Bilgruppe: F, I, P, S 3.500 DK
Bilgruppe: L 4.500 DK
Bilgruppe: X 11.000 DK
Bilgruppe: A, B, V 3.000 DK

19) Lejer/medlejer anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar til udlejer at betale:
a. De på lejekontrakten aftalte satser samt afgifter og skatter efter gældende lovgivning.
b. Alle bøder, afgifter, inkasso- og rets omkostninger i forbindelse med parkerings- eller lovgivningsmæssige overtrædelser, som pålægges køretøjet eller dennes fører indenfor lejeperioden. Lejer er fuldt ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed hvis eller når de forespørger betaling. For at undgå risiko for at sådanne bøder eller afgifter eskalerer, kan udlejer vælge at betale myndigheden eller selskabet. Lejer er i sådanne tilfælde ansvarlig for bødens omkostning samt et administrationsgebyr på 250 kr. inkl. moms.
c. Udlejers udgift til reparation, bugsering eller erstatning af køretøjet såfremt dette er blevet beskadiget eller stjålet i udlejningsperioden. Lejer accepterer at skadesomkostningen faktureres i henhold til udlejers skadeskatalog.
d. Udlejers omkostning til fremskaffelse af ekstra nøgle og evt. erstatning af nøgle hvis originalnøglen mistes.
e. Manglende brændstof ved aflevering af bilen. Såfremt køretøjet ikke er fuldt tanket ved returnering og lejer ikke ved lejekontraktens indgåelse har til valgt optankningsservice, fakturerer udlejer brændstofprisen plus et servicegebyr - i alt DKK 29 / liter inkl. moms. Såfremt der ved lejekontraktens indgåelse er tilvalgt optankningsservice refunderes værdien af evt. ubenyttet brændstof ikke.
Lejer og ekstra førere hæfter altid personligt og solidarisk for de ovenfor nævnte forpligtelser, uanset at der på lejekontraktens forside er anført eventuel betalingsadresse.

20) Reparationer må kun foretages efter forudgående tilladelse fra udlejer. Heraf følger, at manglende tilladelse vil medføre at udgifter til transport, værksted m.m. ikke refunderes.

21) Såfremt en eventuel refundering skulle blive aktuel forbeholder udlejer sig retten til at refundere til det kreditkort, som er benyttet til betaling. Dette gælder uanset årsagen til refunderingen.

22) Rygning er forbudt i alle Sixt biler. Hvis der imod reglerne er blevet røget i køretøjet, eller dette afleveres i særlig beskidt eller snavset tilstand, kan Sixt opkræve lejeren et gebyr for ekstra rengøring. Gebyret for rygning i køretøjet er 2.500 DK inkl. Moms og gebyr for ekstra rengøring fra 500 DK inkl. moms og opefter, uanset evt. tegnede forsikringer.

23) Klistermærker, nøgleringe eller anden staffering må ikke fjernes fra køretøjet. Såfremt disse eller dele heraf fjernes, opkræves lejer et gebyr op til DKK 1.875 inkl. moms.

24) Ved leje af GPS/Navigation vil der ved mistet, skadet eller ødelagt udstyr tilkomme betaling uanset evt. tegnet forsikring på maks. 2.350 DK inkl. Moms.

25) Lejer er informeret og accepterer alle øvrige administrationsgebyrer som findes på www.sixt.dk.


Forsikring og beskyttelse

26) Visse forsikringer, tegnet i forbindelse med denne lejekontrakt, er placeret i forsikringsselskabet IF P&C og IF Liv. Forsikringerne er tegnet kollektivt med lejer og udlejer som sikrede.

27) Selvrisikoen ved skade på køretøjet afregnes iht. gældende lov og tillægges udlejers omkostning i forbindelse med afsavn af køretøjet, dog maksimalt 29 dage. Afsavnsomkostningen udgør fra DKK 283 til 607 inkl. moms pr. dag.

28) Afsavnsomkostningen er 0 DKK ved leje fra 1-29 dage og 1.000 DKK ved leje fra
30 dage hvis Super Top Cover LDW (BF) forsikring accepteres. Afsavnsomkostningen er maks. 3.000 DKK hvis Top Cover LDW (BE) accepteres. Dette gælder dog ikke varevogne (A, AX, V, B, W), minibusser (F***) samt luksusbiler (X***).

29) Selvrisikoen beregnes pr. forsikringsbegivenhed og kan reduceres ved tegning af ekstra forsikringer som dog skal være skriftligt aftalt på lejekontrakten ved dennes indgåelse.

30) Forsikringer dækker ikke udgifter til transport af bilen samt udbedring af skader på ruder og dæk medmindre der udtrykkeligt er tegnet forsikring herfor.

31) Lejer bekræfter at være blevet tilbudt forsikringer til nedsættelse af ovennævnte selvrisici.

32) Forsikringer dækker ikke lejers egne genstande eller personer ibilen, medmindre der er eksplicit er tegnet forsikring herfor.

33) Er der tegnet en Personlig ulykkesforsikring (I), er op til 6 personer i bilen dækket med følgende ved en méngrad på min. 5%:
a. Dødsfald – Erstatning DKK 120.000 pr. voksen, og DKK 50.000 pr. barn.
b. Varigt mén - Erstatning DKK 1.000.000 pr. person ved 100 % varigt mén.
c. Tandskade – Erstatning op til kr. 25.000 pr. person til rimelige ognødvendige udgifter.
Er der i tillæg tegnet en Udvidet personlig ulykkesforsikring inkl. bagage (J), er følgende desuden dækket:
a. Bagage/rejsegods ifm. med færdselsskade – Erstatning DKK 20.000 pr. skade.
b. Elektronik, kunst og lignende særlige genstande – maks. DKK 10.000 pr. genstand.

34) Smykker, kontanter og andre særlige værdigenstande er ikke dækket. De fulde forsikringsbetingelser findes på www.sixt.dk eller udleveres ved forespørgsel. Lejer forpligter sig til at betale udlejers udgifter til udbedring af skader på køretøjet, evt. følgeskader samt eventuel transport, opstået ved forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af enten lejer eller andre førere, uanset tegnet forsikring - herunder, men ikke begrænset til, fejltankning af køretøjet, tilsidesættelse af advarselslamper, lyde eller lign. fra køretøjet m.m.

35) Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved at:
a. Uden forsinkelse at underrette udlejer om enhver opstået skade.
b. Skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner.
c. Undlade at anerkende ansvar eller skyld.
d. Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
f. Underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
g. Udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på udlejers forespørgsel. Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen.

36) Lejer opkræves den maksimale selvrisiko såfremt originalnøglen bortkommer, og køretøjet bliver stjålet uanset evt. tegnede forsikringer. Nøglen skal opbevares forsvarligt og lejer skal straks informere udlejer, når lejer bliver opmærksom på, at nøglen er væk.


Lejemål over 30 dages varighed

37) Ved lejemål over 30 dages varighed gør følgende sig desuden gældende:
a. Ved eventuelt misligholdelse af betaling eller sikkerhedsstillelse pålægges et gebyr på DKK 250 inkl. moms pr. forgæves forsøg på opnåelse heraf.
b. Den på lejekontrakten anførte pris kan justeres af udlejer med 30 dages varsel.
c. Lejer er informeret om, at køretøjet skal udskiftes på forespørgsel fra udlejer. Dette giver ikke ret til kompensation for ulejlighed samt ekstra kørte kilometer. Idet lejer modtager en forespørgsel fra udlejer, skal køretøjet udskiftes indenfor 7 dage på en Sixt station efter nærmere aftale. Hvis denne frist overskrides, pålægges et gebyr svarende til DKK 250 pr. dag, inkl. moms, eller udlejers omkostning i forbindelse med udeblivelsen foruden lejen indtil aflevering.
d. Tilbageleverer Lejer køretøjet forinden de første 30 dage i lejeperioden, frafalder den på kontrakten aftalte månedspris. Udlejer vil i stedet opkræve Lejer for den aktuelle lejeperiode (fra 1 – 29 dage) jf. Udlejers udsalgspris på dagen for returnering af køretøjet.


Andet

38) Lejers og førers personlige data vil blive indsamlet, gemt, behandlet, sendt og brugt i henhold til gældende lov og kun med det formål at behandle lejekontrakten og beskytte udlejers legitime forretningsinteresser.

39) Lejekontrakten og nærværende lejebetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis, og rette værneting er København.